Pomiary instalacji elektrycznych

Rodzaje badań instalacji elektrycznych

Pomiary elektryczne wykonujemy, aby uzyskać informacje o stanie technicznym instalacji i urządzeń elektrycznych z którymi mamy do czynienia. Ich dobry stan techniczny jest gwarancją na bezawaryjną i bezpieczną prace pod względem bezpieczeństwa użytkowników oraz pod względem zagrożeń pożarowych.
Badania instalacji i urządzeń elektroenergetycznych mają zapewnić ich bezpieczną eksploatację.
Wyróżniamy badania:

 • Odbiorcze – należy wykonywać po wykonaniu instalacji elektrycznej i przed oddaniem jej do eksploatacji. Badania odbiorcze mają na celu sprawdzenie czy instalacja została wykonana zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm i przepisów.
 • Eksploatacyjne (okresowe) – wykonywane są aby zapewnić bezpieczeństwo osób i zwierząt przed skutkami porażenia i oparzenia, pozwalają zapewnić ochronę mienia przed pożarem lub ciepłem spowodowanym uszkodzeniem instalacji. Podczas badań identyfikujemy wady instalacji i odchylenia od wymagań normy, które mogą spowodować niebezpieczeństwo.

Badania instalacji i urządzeń elektrycznych mogą wykonywać osoby posiadające świadectwo kwalifikacji SEP E (eksploatacyjne), w którym widnieje wpis uprawniający do wykonywania danych prac kontrolno-pomiarowych. Jednak protokoły z badań mogą wystawiać jedynie osoby posiadające świadectwo kwalifikacji SEP D (dozorowe).

W

Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

Pomiary ochrony przeciwporażeniowej mają na celu sprawdzenie, czy przebywającym w pomieszczeniach ludziom nie grozi porażenie prądem elektrycznym w wyniku dotknięcia metalowych części przewodzących, które mogą znaleźć się pod napięciem (np. z powodu uszkodzenia izolacji). Pomiary te mają za zadanie sprawdzenie skuteczności zadziałania bezpieczników i wyłączników przez samoczynne wyłączenie zasilania w przypadku wystąpienia zwarcia z obudową urządzenia połączoną z przewodami ochronnymi. Ochrona uważana jest za skuteczną, jeśli obliczony prąd zwarcia jest większy od prądu zadziałania zabezpieczenia.

W

pomiary rezystancji izolacji obwodów I-fazowych i III-fazowych

Pomiary kontrolne rezystancji izolacji przewodów instalacji elektrycznej mają na celu ustalenie ich stanu izolacji. Sprawdzenie takie ma decydujący wpływ na bezpieczeństwo obsługi oraz prawidłowe funkcjonowanie urządzeń elektrycznych. Rezystancja izolacji części czynnych decyduje o skuteczności ochrony przed dotykiem bezpośrednim (ochronie podstawowej).

W

pomiary wyłączników różnicowoprądowych

Zasadniczą funkcją wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) jest ochrona dodatkowa przed porażeniem prądem elektrycznym poprzez odłączenie zabezpieczanego obwodu od zasilania w przypadku wystąpienia w tym obwodzie nadmiernego prądu doziemnego. Poprawność działania wyłącznika różnicowoprądowego decyduje o skuteczności systemu ochrony instalacji elektrycznej.

W

oględziny instalacji elektrycznej

Oględziny instalacji elektrycznej powinny obejmować:

 • sprawdzenie sposobu ochrony przed porażeniem,
 • sprawdzenie poprawności oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych,
 • sprawdzenie oznaczenia obwodów, zabezpieczeń, łączników itp.,
 • sprawdzenie poprawności połączeń obwodów,
 • ocenę dostępu do urządzeń umożliwiającego ich wygodną obsługę i eksploatację,
 • sprawdzenie doboru urządzeń i ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływu zewnętrznych warunków środowiskowych,
 • sprawdzenie czy tablice ostrzegawcze, schematy i inne podobne informacje są odpowiednio umieszczone,
 • ocenę stanu technicznego urządzeń (brak widocznych uszkodzeń mogących wpływać na pogorszenie bezpieczeństwa).
W

pomiary rezystancji uziemień i rezystywności gruntu

Znajomość wartości uziemienia jest konieczna do oceny przydatności uziemienia dla celów, dla których je zaprojektowano i wykonano. Prawidłowo wykonane pomiary uziemień oraz właściwa interpretacja ich wyników są istotnymi elementami zapewnienia bezpieczeństwa obsługi oraz prawidłowej pracy urządzeń elektrycznych we wszystkich obiektach posiadających uziemienia robocze i ochronne. Celem pomiarów uziemień jest sprawdzenie czy spełniają wymagania aktów prawnych dotyczących ochrony przeciwporażeniowej, ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej.

W

oględziny instalacji odgromowej

Oględziny instalacji odgromowej powinny obejmować:

 • Stan techniczny widocznej części nadziemnej urządzenia piorunochronnego
 • Sprawdzenie stopnia skorodowania zwodów i przewodów odprowadzających
 • Sprawdzenie sposobu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym ochrona pośrednia
 • Sprawdzenie wsporników zwodów poziomych i pionowych
 • Sprawdzenie stanu mocować do elementów metalowych konstrukcji budynku
 • Sprawdzenie stanu skorodowania przewodów odprowadzających i uziomów
 • Sprawdzenie stanu połączeń zwodów pionowych z uziomem