Usługi elektryczne

W

Wykonywanie instalacji elektrycznych od podstaw

Nowe instalacje elektryczne projektujemy i wykonujemy w taki sposób, aby spełniały wymagania dotyczące mocy zapotrzebowanej i pozostawały w pełnej sprawności technicznej, a w odniesieniu do instalacji w budynkach mieszkalnych również wymagania wynikające z pożądanego komfortu życia mieszkańców.
Wykonywanie instalacji elektrycznych od podstaw (nowych instalacji) zapewniają:
– niezawodną dostawę energii elektrycznej,
– nieuciążliwe i bezpieczne użytkowanie urządzeń elektrycznych,
– ochronę ludzi przed porażeniem prądem elektrycznym, powstaniem pożaru.

W

Naprawy i modernizacje istniejących instalacji

Stare instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych są odwiecznym problemem. Niemniej jednak jego rozwiązanie jest konieczne, ponieważ od stanu instalacji elektrycznych w budynku zależy bezpieczeństwo mieszkańców oraz bezpieczeństwo pożarowe całego obiektu.
Naprawy i modernizacje istniejących instalacji wykonujemy zgodnie normą PN IEC 60364, ustawą Prawo Budowlane (Dz.U. 2006 nr 156) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.11.2008 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki.